DOBRODOŠLI NA  MEETSERBIA.rs BLOG

Čitajte o putovanjima, turizmu, novim destinacijama i upoznajte Srbiju.

Inspiracija nedelje:

 “Putujemo zato što su udaljenost i raznolikost tajni osveživači kreativnosti.” 

  Johan Lehrer, 1981- , američki novinar i bloger

POKRENI SE. ISTRAŽI. 

Blog MeetSerbia  je mesto inspiracije za buduća putovanja. Blog je nastao u saradnji sa najvećom online interaktivnom bazom podataka MeetSerbia.rs koji nam pomaže da upoznamo i istražimo Srbiju. Vikend putovanja, avanture, izleti, sakrivene destinacije Srbije uz zanimljive priče, činjenice, savete i trendove inspirisaće vas da postanete deo tima koji istražuje našu zemlju.

Putuješ? Istražuješ?

Podeli sa nama svoje avanture i znanje. Postani deo novinarskog tima entuzijasta bloga MeetSerbia.rs. Javi se na office@meetserbia.rs i očekuj naš odgovor. Radujemo se tvom iskustvu.

Vrdnik – Fruškogorski biseri

Ušuš­ka­no na ju­žnim ob­ron­ci­ma Fruš­ke go­re, srem­sko na­se­lje Vrd­nik je po­sta­lo pra­vi tu­ri­stič­ki dra­gulj. Za­hva­lju­ju­ći iz­vo­riš­tu le­ko­vi­te ter­mal­ne vo­de tem­pe­ra­tu­re 32,80C, či­je bla­go­de­ti su naj­pre na vla­sti­toj ko­ži ose­ti­li ru­da­ri (ima­ju­ći u vi­du da je Vrd­nik za­pra­vo pred­sta­vljao ru­dar­sko me­sto). Da­nas je ovo jed­na od  naj­pre­po­zna­tlji­vi­jih ba­nja Voj­vo­di­ne, pa i či­ta­ve Sr­bi­je.

Potpisan je ugovor između Turističke organizacije Šida i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, o dodeli sredstava za projekat “Staza zdravlja na Lipovači”

Turistička organizacija Šid je 2016. godine uradila projektno-tehničku dokumentaciju za projekat „Staza zdravlja na Lipovači“ koja predstavlja početak razvoja ovog lokaliteta. Tokom 2017.godine realizovana je prva faza projekta kroz sredstva Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i sufinansiranje lokalne samouprave. Kako na teritoriji opštine Šid ne postoji uređeno šetalište, gde bi organizovane posete mogle da naprave …